« 0723929100 צור קשר

תקנון הגרלה

תקנון הגרלה ותחרות "לי אלפר אירועים בקונספט מיוחד" – www.leealper.com

(להלן: תיקרא מעכשיו ה"חברה")

1. ההשתתפות בתחרות מותנת באישור תנאי התקנון.

2. ההשתתפות כפופה להוראות הדין והנהלים לתקנון. בהשתתפותם בתחרות, מסכים מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל את הוראותיו, וגם אם לא קראו, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

3. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום.

4. התקנון רשום בלשון זכר אך מתייחס לשתי המינים כאחד.

5. ההשתתפות בתחרות מותנת במתן פרטי רישום מלאים ככל המתבקש.

6. התנאים והשלבים להשתתפות בתחרות יצוינו בדף הפייסבוק של החברה ובאתר החברה  כולל מועד התחלה אך ללא מועד סיום עד שתראה החברה לנכון להביא לסיום ההגרלה בהתאם להחלטתה.

7. באחריותם של המשתתפים בלבד למלא אחר השלבים להרשמה, החברה לא תשא באחריות במקרה של אי ביצוע השלבים כראוי.

8. החברה ראשית לשנות ולעצור את התחרות בכל עת במקרה שגילתה כי המשתתפים נהגו בחוסר תום לב, וזאת נתון לשיקולה הבלעדי בלבד וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה:

א. שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
ב. נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין.
ג. שההשתתפות ן\או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, לרבות פריצהה לאתר, פריצה לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג.
ד. שינוי דירוג \ הישגים \ מידע של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו\או דירוגם הושפע עקב הפעולות כאמור לעיל. תהאא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

9. ההנהלה רשאית לפסול משתתף לפי שיקולה הבלעדי וזאת ללא החובה למתן הסברים.

10. הפרס הניתן לזוכה הינו אישי ואינו ניתן למסירה ו/או להחלפה.

11. המשתתף מצהיר ומביע כי החברה רשאית להשתמש בפרטיו לצורך הפצה בדף הפייסבוק/ אתר האינטרנט/ פורטל המתחתנים "פלאנרז",ו/או לרשימת הספקים המשתתפים בתחרות זו, גורמי מדיה וטלוויזיה ו/או כל גורם שאותו היא מפעילה וככל שתחליט לנכון למטרות קידום הפעילות ובכלל ומאשר בזאת קבלת דבר פרסומת.

12. אין לפגוע או להשמיץ בדרך כלשהי את המשתתפים בפעילות, פעולה זו תגרום להשעיה של משתתף זה מהפעילות לאלתר.

13. אין החברה לוקחת אחריות על כל תקרית אשר יכולה להתרחש במהלך ההתקשרות עם הספקים.

14. מימוש הפרס יהיה בגבולות מדינת ישראל בלבד.

תקריות כגון:

א. אי שביעות רצון- אם אינכם מרוצים מהספק אשר הוא נותן השירות הבלעדי שלקחה החברה לתחרות זו, על אחריותכם לדאוג ולהשיג ספק אחר (בתשלום או לא) ובכל מקרה אין התשלום יחל על החברה.
ב. חוסר היענות- באם אינכם מעוניינים להסכים ולקבל את התנאים וההגבלות של אחד הספקים או יותר אשר פועליםם בהגרלה, לא תהיה זו אחריות החברה ו/או אחריות הספק ולא תינתן האפשרות להחליפו ללא תשלום.

14. בכל מקרה של ביטול אחד השירותים ע"י מי מהגורמים המעורבים, החברה המפעילה לא תיתן כל פיצוי כספי ו/או תממן כל שרות אחר כתחליף. חובת התשלום תחל על מקבל הפרס בלבד.

15. שימוש בחומרים הנושאים זכויות יוצרים הינו באחריות המשתתף בלבד (כגון: תמונות, איורים, ציטוטים קבצי סאונד ו\או וידיאו ועוד). ברור כי החומרים הינם מקוריים וכי המשתתף הינו בעל זכויות היוצרים עליהם. במידה והמשתתף אינו בעל הזכויות לשימוש בחומרים, ישא באחריות לבדו למקרה של הפרה של זכויות אלו.

16. משתתף שנמצא משתמש בחומרים שהזכויות עליהן אינן שייכות לו, יפסל מהפעילות לאלתר וללא מתן הסבר נוסף. כמו כן ישא באחריות לכל הליכים משפטיים שיינקטו נגדו בגין הפרת זכויות.

17. הפרסים שיוקצו לפעילות יפורטו ויועברו לזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאום והצגת תעודת זהות הזהה לשם המשתתף ותמונת הפרופיל שלו. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים, או אי דרישה של הפרס.

18. הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית במשרדי החברה, קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת הזוג המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת  או לבטלו כליל.

19. הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק תוך מספר ימי עסקים מיום סיום הפעילות.
א. באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה.
ב. באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד ו\או נציגי החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.
ג. אין החברה אחראית לפרסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרסס בפועל ע"י הזוכה.

20.ההשתתפות הינה אישית למשתמש. השתתפות בזהות בדויה אסורה ותפסל לאלתר.

21. חברת "בובי ספארק" מתחייבת כי היא בעלת רישיונות ואישורים לעבודה. תספק ותפעיל מכונת עשן כבד, בועות סבון, קונפטי, 4 תותחי עשן ו- 2 לייזרים צבעוניים לאירוע החתונה של הזוג הזוכה.

22. אין החברה המפעילה או כל ספק המשתתף בתחרות אחראים על שיבושים שנובעים מכוח עליון (נסיבות הגורמות לסיכול של חוזה).

23. חברת הצילום "רויאל פוטוגרפי"- מתחייבת לספק שירותים ככל הנקבע בניהם (החברה המפעילה מול הזוג) וכפי המופיע בדפי ההגרלה עד השעה 1:00 בלילה ללא תשלום, אחרי השעה 1:00 בלילה ידרשו הזוג בתוספת תשלום של 100 ₪ לכל איש צוות ולא יאוחר מעד השעה 3:00.

24. החברה "Tori-T" המספקת את שירותי המוזיקה מתחייבת לספק ביום האירוע תקליטן/ית מטעם צוות המוזיקה, אך אינה מתחייבת לספק עמדה ביום האירוע ויש לקחת אופציה של השכרת עמדה באופן עצמאי באם יתבקש.

25. זוג טבעות החתונה מרשת חנויות הזהב "כוכב הזהב" הניתנות במתנה לזוכים אינן כוללות טבעות משובצות באבני חן/ יהלומים או טבעות בעיצוב אישי אלא אך ורק מתוך המלאי הניתן לבחירה.

26. סלון הכלות "ריקי דלאל" המספק שמלת כלה לזוכה מחויב לספק רק שמלת כלה, מקולקציה קיימת ולא בעיצוב אישי או תפירה, אינו מספק איפור, שיער או התארגנות בסלון. וזאת בכפוף להשארת צ'ק פיקדון של הכלה בסלון.

27. התנאים לקבלת הרכב מ"רויאלטי רכבי יוקרה" הינם: גיל נהג מעל 24 ו3 שנים רישיון בתוקף, פיקדון באשרי כ5000 ₪, ההשכרה הינה ל24 שעות שבסופן חוזר הרכב לחברה המספקת אותו באותו מצב בו הוא התקבל ובכפוף לתנאים וההסכם שיחתם בעת קבלת הרכב.

28. שירותיה של "יעל ריבלין" איפור ועיצוב שיער יכללו תוספות שיער וריסים באם יתבקש כמו כן תתלווה לכלה ביום האירוע. השירותים הינם על בסיס מקום פנוי, אך במקרה של חוסר זמינות בתאריך אירוע תספק מחליף/ה מטעמה ותחת שמה ובתנאים המוסכמים.

29. ספא זוגי ב"נירוואנה ספא יפני" הינו מתנה לזוג שזכה במקום השני בתחרות. השובר אינו ניתן להעברה ו/או מסירה, השימוש הוא חד פעמי וללא כפל מצבעים, בחירה בטיפול אחד ממבחר טיפולים.  ניתן על בסיס מקום פנוי ובתאום מראש ובהצגת תעודה מזהה. אינו כולל אוכל ושתיה.

30. חליפת חתן של "דון אמור" כוללת: חולצה, מכנס, חלק עליון, פפיון/עניבה וחגורה. (ללא נעליים).

31. הזמנות מעוצבות מבית "אור לישראל בע"מ" לבחירה ממבחר דוגמאות קיימות בהדפסה רגילה, בגודל רגיל, ללא נייר מיוחד, ולמקסימום כמות של 500 יחידות.

32. ההושבות הינם הושבות דיגיטאליות בלבד ללא הגעת נציג פיזית ביום האירוע, הזוג המצנח יקבל כניסה לאתר אינטרנט המספק כלים לסידור האורחים ולעזרה בהושבות, כמו כן יעשו שיחות לרשימה וישלחו מסרונים לווידואי הגעה של האורחים. כל זאת לפי הוראות והנחיות חברת EVENTPAY ובכפוף לתקנון האתר.

33. שלבי התחרות:
א. 3 זוגות מתמודדים ייבחרו באקראי ע"י מערכת אינטרנטית ממוחשבת בכתובת: "www.random.org" או דומה לה. בכלל מקרה של תקלה טכנית או אי יכולת שליטה במערכת בצורה נכונה ויעילה, במקרה כזה ההגרלה תתבצע לחלופין באמצעות שיטת שליפת הפתקים ובכל מקרה, בנוכחותו ובפיקוחו של עו"ד שמעון אלון המפקח על ההגרלה.
ב. 2 זוגות נוספים יבחרו ע"י וועדה מטעמה של החברה המפעילה (לא באקראי) ותורכב משלושה בעלי דעה  (או יותר) ככלל שתראה לנכון ולשיקול דעתה של החברה המפעילה.
ג. הוועדה תהיה מורכבת בחלקה או כולה מהצוות המפעיל או כל מי שתחליט למנות על ידה ובשיקולה הבלעדי.
ד. בחירת הוועדה תהיה מושפעת מ"הסיפור" שאותו יחליטו לשתף במעמד ההרשמה לתחרות (סיפורם המרגש או הכואב // מצחיק/ מיוחד או כל דבר אחר שירגישו לנכון לכתוב ולשתף.
ה. החברה המפעילה תעדכן בתאריך סיום ההרשמה תוך כדי פעילות ההגרלה, לא תהיה כל התחייבות לתאריך סיום מצידהה ולא יקבע כל מועד סיום מראש.
ו. לא תינתן כל עדיפות למשפחה, חברים או מקורבים לחברי הוועדה ו/או לכל יתר הגורמים הנותנים את שירותיהם לטובתת התחרות.
ז. 5 הזוגות המאורסים שיבחרו, יעברו להתחרות בתחרות לייקים ושיתופים בפייסבוק עד תאריך הדד-ליין בו יוכרז הזוכה.
ח. בסיום התחרות יוכרזו 2 זוכים:
– המקום הראשון יזכה בחתונה על כל שלביה כמפורט ברשימת הספקים לתחרות זאת (ללא טיפול ספא זוג)
– המקום השני יזכה בטיפול ספא זוגי לבחירה מבעל העסק המופיע ברשימת הספקים.

34. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי המשתתפים/ בתמונות ו/או כל חומר אחר (להלן: חומרים דיגיטאליים)  אשר יסופק על ידי המשתתפים לצורכי פרסומה האישי . החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי התחרות לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, כל אלו בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

35. החברה שומרת לעצמה את הזכות בדבר העברת פרטי המשתתפים ופרטי ההתקשרות עימם לרשימת נותני השרות התורמים את שירותיהם במתנה ובאם לא הוחלט והוסכם אחרת בכתב, וזאת לצורכי שליחת ו/או הצעת דיברי פירסומת בלבד.

36.  החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

37. החברה מתחייבת שלא להעביר ו/או למכור מידע אודות פרטיהם האישיים של הנרשמים לגורם שאינו קשור לתחרות באופן ישיר.

38. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

39. התחרות אינה כוללת אולם/גן או כל מקום אחר שבו יבחרו ו/או יחליטו בני הזוג לקיים את האירוע, אופן ההתקשרות וחובת התשלום תחל על הזוג מול הגורם הנבחר בלבד.

40. החברה רשאית לעצור/להאריך/לקצר את מועד סיום התחרות בכל עת וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מחוייבות.

41. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התחרות בכל עת (לרבות מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת התחרות) או חלקם, או לבטל את התחרות לחלוטין או באופן חלקי, והכל על פי שיקול דעתה
המוחלט.

42. במשך כל זמן פעילותו תהיה התחרות תחת פיקוחו של משרד עו"ד שמעון אלון ושות.

43. אין הגבלה על כמות המשתתפים.

תקנון הגרלה 5.00/5 (100.00%) 1 vote